2063. Zalescy herbu Lubicz.

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Zalescy herbu Lubicz.

Postprzez jerzy » 27.12.2008

Zalescy herbu Lubicz.
(Zob. R. V drzewo rodowe; R. VII str. 442; R IX str. 274—277; R. X str. 306—309;
R. XI str. 286—287).
Uzupełnienia. Gniazdem domu tego są dobra Zalesie Wyszonki, leżące
niegdy w województwie podlaskiem, Ziemi bielskiej. — O tym domu pierwszy
pisał Niesiecki; według niego: „Wojciech Zaleski, komornik Ziemi drohickiej
1540 roku, zostawił synów czterech: Mateusza, pisarza ziemskiego drohickiego,
Jana, Walentego i Jakóba. — Krzysztof, sędzia mielnicki,
Wojciech i Bogusław podpisali z województwem podlaskiem elekcyą Jana III,
roku 1674. Jan, oficyał podlaski w roku 1638. — Niektórzy się z nich do
Księstwa Litewskiego wynieśli, z których był Piotr, cześnik luołkowyski,
którego syn Zygmunt, pisarz tuołkowyski a brat jego sędzia ziemski
upitski. Piotr, poborca iv ziemi lidzkiej z sejmu 1613 roku. —
Konstantyn podsędek wileński, z Połockiego poseł na, sejm 1629 i deputat na
sądy fiskalne (Constitutio Fol. 15), w roku znowu 1633, (Fol. 22). —
Stanisław, sędzia grodzki lidzki, Bogusław i Jan w Orszańskićm,
Aleksander w Mińskiem, Stanisław, sędzia grodzki miński 1674 roku. Józef
i Aleksander w Smoleńskiem. — Jan, pisarz grodzki mielnicki, poseł na
konwokacyą w roku 1632, podpisał konfederacyą acti interregni. — Jan, sławny
rotmistrz, i sobie i żonie swojej, Jadwidze Baczyńskiej, otrzymał w
krwawych zasługach wieś Szołoszadce w województwie trockiem przez Kónstytucyę Fol.
15 w roku pańskim 1675." — (Mesiecki, korona, Tom. IV). Według papierów
familijnych syn tego ostatniego, Maciej, miał syna Pawła; ten był ożeniony
z Justyną Deszkowską herbu Przerowa i osiadł na Podolu. Syn jego, M i -
chał Pantaleon, urodzony 1745 w Wołkowińcach, był 1772 chorążym
autoramentu cudzoziemskiego, a 1775 porucznikiem regimentu kawaleryi gwardyi
litewskiej. — Zdaje się brat Pawła, Pantaleon Jan Kaźmierz, stolnik
lubaczewski, dziedzic wsi Paniowce zielone w Galicyi w cyrkule zaleszczyckim,
umarł 17y5 roku. — Synowie tego Maciej i Set) as ty an, z Maryanny
Ostrowskiej urodzeni, pierwszy 1733 roku w Hreptyjowie. — Macieja
synowie Jan i Wojciech. Pierwszy urodzony w Sokulcu 1773 r., drugi tamże 1775
roku, mieszkali w powiecie mohylowskim we wsi Placynie. — Sebastyana synowie:
Ludwik i Jakób Filip. —Syn Jana z Biał ob ł o cki ej: Teodor.
— Tego syn z Maryi Jankowskiój: Seweryn. — Tego synowie z Julu
Perłowskiej herbu Zaremba: Bronisław, urodzony 1861 i T a d e u s z,
urodzony 1859 roku. — (Papiery familijne, metryki, i dyplomata komisyi
legitymacyjnej gubernii podolskiej).
Jan Zaleski, miecznik Wielkiego Księstwa litewskiego, ożeniony z
Elżbietą Wahań o w ską herbu Syrokomla, córką Aleksandra, wspomniany
1602 roku w aktach grodzkich brańskich.
Walenty Lubicz Zaleski był 1787 roku miecznikiem Majewskim
i susceptantem przysięgłym grodu łuckiego, według współczesnego wypisu z ksiąg
grodzkich zamku łuckiego. (Papiery familijne).
Oprócz tego następujący członkowie tego domu znajdują się zapisani
w konstytucyach i sufragiach, zamieszczonych w Yoluminach legum: Jerzy
Zaleski, starosta grzybiarski, podpisał z województwem wileńskiem elekcyą
Stanisława Augusta, roku 1764. — Stanisław, chorąży Jego Królewskiej Mości,
z Trockiego podpisał konfederacyą generalną Wielkiego Księstwa Litewskiego
1764 roku (VII. 62). Maciej, na. tejże konfederacyi podpisał manifest pierwszy,
jako też Jerzy, rotmistrz powiatu szawdowskiego Księstwa żmudzkiego, star osia
szwętowski, Michał, starosta gubr., J ó z e f, A n t o n i i Jerzy, skarbnik
przygowski (VEL 66). Piotr, podpisał na tejże konfederacyi manifest drugi (VII.
71) Andrzej, rotmistrz powiatu lidzkiego, z tegoż powiatu podpisał elekcyą
Stanisława Augusta. Tadeusz z witebskiem województwem podpisał tęż elekcyą.
Jakób Tadeusz Zaleski z Orszańskiem podpisał tęż elekcyą. Ignacy Lubicz
Zaleski, skarbnik województwa podlaskiego, z tegoż województwa podpisał elekcyą
Stanisława Augusta. Franciszek Lubicz Zaleski, podezaszyc podlaski,
poseł drohicki, z Podlaskiego tęż elekcyą podpisał. — Paweł i Józef Zalescy,
z Ziemi mielnickiej tęż elekcyą podpisali. Piotr, starosta surazki, poseł
Ziemi bielskiej, z tejże ziemi podpisał elekcyą Stanisława Augusta. —
Piotr z Mścisławskiego i Michał z Mozyrskiego tęż elekcyą podpisali.
— N. N. był 1775 wojskim podlaskim (VIII. 146). — Serwacy, sędzia
grodzki brański, wyznaczony przez sejm 1775 na komisarza w sprawie
Szymona Kramkowskiego, cześnika podlaskiego. Ignacy, wojski podlaski i
Wiktor, starosta borecki, przez sejm 1775 wybrani na komisarzy do rozsądzenia
sprawy o Słomiany Synek w Lubelskiem. — Franciszek, miecznik drohicki
i Ignacy, wojski mniejszy podlaski, wybrani przez sejm 1775 na komisarzy do
podziału substancyi między sukcesorami księcia Franciszka Korybut Wiśniowiec-
kiego. Ignacy, miecznik drohicki, przez sejm 1775 wyznaczony komisarzem
do rozsądzenia sprawy Sarnackich i Piotrowskiego z sukcesorami Smarczewskiego.
— Michał, budowniczy powiatu lidzkiego, wyznaczony przez sejm 1775
komisarzem w sprawie Myślickich z kapitułą żmudzką, do rozsądzenia kwestyi
o naturę dóbr Zwerdy, Dowtertyszki i ziemia Gikańska w Kowieńskiem,
komisarzem do rozsądzenia sprawy między żydami, mieszczanami i włościanami wasili-
skimi i Aleksandrowiczem, podkomorzym lidzkim, wreszcie komisarzem do
zaspokojenia sprawy sukcesoiów Antoniego Korsaka. — Józef, starościc szwętowski,
wyznaczony przez sejm 1775 do komisyi między Jagminem i Szymkiewiczową
i innymi. — Antoni, chorąży pojurski, przez sejm 1775 wyznaczony
komisarzem na rozsądzenie sprawy Rodziewicza, rotmistrza żmudzkiego. K N., cześnik
grodzieński, wybrany 1780 do komisyi skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Żychliński rocznik 9
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Powrót do Z____